sspt_VectorMatrix Class Reference

#include <sspt_vectormatrix.h>

List of all members.

Public Member Functions

 sspt_VectorMatrix ()
 sspt_VectorMatrix (int, int)
 sspt_VectorMatrix (const sspt_VectorMatrix &p)
 ~sspt_VectorMatrix (void)
sspt_VectorMatrixoperator= (const sspt_VectorMatrix &a)
sspt_Vector3operator[] (int n) const
int rows (void) const
int cols (void) const


Constructor & Destructor Documentation

sspt_VectorMatrix::sspt_VectorMatrix (  ) 

sspt_VectorMatrix::sspt_VectorMatrix ( int  ,
int   
)

sspt_VectorMatrix::sspt_VectorMatrix ( const sspt_VectorMatrix p  ) 

sspt_VectorMatrix::~sspt_VectorMatrix ( void   ) 


Member Function Documentation

int sspt_VectorMatrix::cols ( void   )  const

sspt_VectorMatrix& sspt_VectorMatrix::operator= ( const sspt_VectorMatrix a  ) 

sspt_Vector3* sspt_VectorMatrix::operator[] ( int  n  )  const

int sspt_VectorMatrix::rows ( void   )  const


doxygen